Stochastic Patching Process

[edit]

Xuhui Fan, Data61, CSIRO, Australia
Bin Li, Data61, CSIRO, Australia
Yi Wang, Data61, CSIRO, Australia
Yang Wang, Data61, CSIRO, Australia
Fang Chen, Data61, CSIRO, Australia
Salon des Refusés for NIPS, 2016

Related Material